8G8Lkmf]/ x6fpg] & 3/]n' pkfo

;'Gb/ b]lvg sf] grfxnf t/, ;'Gb/ / rlDsnf] 5fnf eGg]ljlQs} sxfF agfpg ;lsG5 /. cem cg'xf/df cfpg] cToflws 8G8Lkmf]/n] t cg'xf/nfO{ s'?k g} agfOlbG5.

;'Gb/ d'xf/nfO{ s'?k agfpg] 8lG8kmf]/nfO{ ;fdfGo 3/]n' pkfon] klg x6fpg ;lsG5. 8G8Lkmf]/af6 5'6sf/f lbnfpg] s]xL 3/]n' pkfo o:tf 5G.

dx

dxn] cg'xf/df ePsf 8G8Lkmf]/nfO{ x6fpg] sfd u5{. t/ o;af/]df w]/} sdnfO{ dfq hfgsf/L 5. 8G8Lkmf]/ ePsf] efudf dx bn]/ s]xL a]/ /fVg] / !% ldg]6kl5 lr;f] kfgLn] w'g].

cem tkfO{nfO{ 5fnf rlDsnf] agfpg dg 5 eg] lr;f] b"wn] klg cg'xf/ w'g ;Sg'x'G5. of] pkfon] 8G8Lkmf]/sf] ;d:ofaf6 5'6sf/f lbnfpg'sf ;fy} 5fnfnfO{ rlDsnf] ;d]t agfOlbG5.

sfutLsf] /;

8G8Lkmf]/sf nflu sfutLsf] /; Psbd} k|efjsf/L xf]. o;n] 8G8Lkmf]/sf] ;d:of x6fpgsf ;fy} 5fnfnfO{ rlDsnf] klg agfpF5. t/, sfutLsf] /; ;Lw} cg'xf/df nufpFbf o;n] kf]n\5. To;}n] o;nfO{ kfgL jf dx;Fu ld;fP/ nufpg'k5{.

uf]ne]F8f

uf]ne]F8fdf kfOg] tTj 5fnfsf nflu nfesf/L x'G5Gf\. uf]ne]F8fdf klg sfutLh:t} w]/} kmfObfhgs tTj kfOG5Gf\ h;n] 8G8Lkmf]/ x6fpg d2t u5{Gf / 5fnfnfO{ rlDsnf] agfpF5Gf\.

uf]ne]F8fsf] /; cg'xf/sf] 5fnfleq};Dd k'Ug] u/L nufpg'k5{. cfwL 306f cg'xf/df /fv]/ lr;f] kfgLn] kvfNg].

rGbg kfp8/

rGbg kfp8/af6 klg 8G8Lkmf]/ x6fpg ;lsG5. a];gdf clnslt bxL, rGbg kfp8/ / sfutLsf] /; ld;fpg]. 8G8Lkmf]/ ePsf] efudf of] k]:6 bNg].

sfutL s]xL yf]kfdfq} /fVg]. w]/} /fVg o;n] kf]n\g ;S5. of] x'Fbf bxLsf] dfqf a9L /fVg ;lsG5. ;'v]kl5 lr;f] kfgLn] cg'xf/ w'g].

afkm lng]

afkm lnP/ cg'xf/df cfpg] 8G8Lkmf]/sf] ;d:ofaf6 6f9f /xg ;lsG5. km]l;onkl5 afkm lngfn] cg'xf/sf] 5fnfn] leqL kf]if0f kfpF5. ;fy} o;n] d[t 5fnfsf] ;d:ofnfO{ klg x6fpF5.

cg'xf/sf l5› vf]Ngsf nflu afkm lng h?/L 5. afkm lnPkl5 5fnfnfO{ s6gn] ;kmf u/L k'5\g]. ;Lw} xftn] k'5\bf 8G8Lkmf]/sf] ;d:of emG a9\g ;S5.

Njfª

8G8Lkmf]/sf] ;d:ofaf6 /fxt lbnfpg n\jfª lgs} u'0fsf/L dflgG5. o:sf nflu tkfO{n] Ps sk kfgLdf n\jfª pdfn\g' kg{] x'G5. kfgL lr;f] ePkl5 To;df ePsf n\jfªnfO{ d'5\g] / d'l5psf] n]bf]nfO{ 8G8Lkmf]/ ePsf] 7fpFdf bn\g].

o;sf kfp8/ jf k]:6 agfP/ cyjf o;sf] t]nnfO{ 8G8Lkmf]/ ePsf] 7fpFdf nufP kmfobf x'G5. cfwL 306f;Dd /fVg] / lr;f] kfgLn] cg'xf/ w'g].

s]/fsf] af]qmf

s]/fsf] Kofsn] 5fnfnfO{ sf]dn agfpgsf ;fy} 5fnfsf] leqL efudf kf]if0f klg k'o{lfpF5. s]/fsf] ;fy;fy} To;sf] af]qmf klg Tolt g} nfesf/L 5.

o;n] 8G8Lkmf]/sf] ;d:of x6fpg d2t u5{. s]/fnfO{ d'5]/ olQs} jf dx;Fu ld;fP/ nufpFbf cg'xf/sf l5› v'n\5Gf\. bxL;Fu s]/f ld;fP/ nufpgfn] klg kmfobf x'G5. kfgLn] wf]Pkl5 cg'xf/df cfO; bn\g] / d;fh ug{].

sfutLsf] /;

8G8Lkmf]/sf nflu sfutLsf] /; Psbd} k|efjsf/L xf]. o;n] 8G8Lkmf]/sf] ;d:of x6fpgsf ;fy} 5fnfnfO{ rlDsnf] klg agfpF5. t/, sfutLsf] /; ;Lw} cg'xf/df nufpFbf o;n] kf]n\5. To;}n] o;nfO{ kfgL jf dx;Fu ld;fP/ nufpg'k5{.

rGbg kfp8/

rGbg kfp8/af6 klg 8G8Lkmf]/ x6fpg ;lsG5. a];gdf clnslt bxL, rGbg kfp8/ / sfutLsf] /; ld;fpg]. 8G8Lkmf]/ ePsf] efudf of] k]:6 bn\g]. sfutL s]xL yf]kfdfq} /fVg].

w]/} /fVg o;n] kf]n\g ;S5. of] x'Fbf bxLsf] dfqf a9L /fVg ;lsG5. ;'v]kl5 lr;f] kfgLn] cg'xf/ w'g].

afkm lng]

afkm lnP/ cg'xf/df cfpg] 8G8Lkmf]/sf] ;d:ofaf6 6f9f /xg ;lsG5. km]l;onkl5 afkm lngfn] cg'xf/sf] 5fnfn] leqL kf]if0f kfpF5. ;fy} o;n] d[t 5fnfsf] ;d:ofnfO{ klg x6fpF5.

cg'xf/sf l5› vf]n\gsf nflu afkm lng h?/L 5. afkm lnPkl5 5fnfnfO{ s6gn] ;kmf u/L k'5\g]. ;Lw} xftn] k'5\bf 8G8Lkmf]/sf] ;d:of emGf a9\g ;S5.

uf]ne]F8f

uf]ne]F8fdf kfOg] tTj 5fnfsf nflu nfesf/L x'G5Gf\. uf]ne]F8fdf klg sfutLh:t} w]/} kmfObfhgs tTj kfOG5Gf\ h;n] 8G8Lkmf]/ x6fpg d2t u5{Gf\ / 5fnfnfO{ rlDsnf] agfpF5g\.

uf]ne]F8fsf] /; cg'xf/sf] 5fnfleq};Dd k'Ug] u/L nufpg'k5{. cfwL 306f cg'xf/df /fv]/ lr;f] kfgLn] kvfNg].

oL 3/]n' pkfoaf6 klg 8G8Lkmf]/sf] ;d:of ;dfwfg gePdf lrlsT;ssf] ;Nnfx lnP/ pkrf/ k|lqmof cufl8 a9fpg'k5{.

Comment Bellow
More Post