नेपालमा थप ३ हजार २१८ सङ्क्रमित थपिए, एक हजार ७२२ सङ्क्रमणमुक्त

sf7df8f}+M kl5n\nf] @$ 306fdf g]kfndf tLg xhf/ @!* hgfdf sf]/f]gf efO/; ;ª\qmd0f k'li6 ePsf] 5 . :jf:Yo tyf hg;Î\of dGqfnosf cg';f/ !# xhf/ %&# hgfsf] gd"gf k/LIf0fdf cfh yk tLg xhf/ @!* hgfdf ;ª\qmd0f k'li6 ePsf] xf] .
Ps xhf/ &@@ ;ª\qmd0fd'Qm
kl5Nnf] @$ 306fdf Ps xhf/ &@@ hgf ;ª\qmd0fd'Qm ePsf 5g . of];Fu} ;ª\qmd0fd'Qm x'g]sf] ;Î\of 5 nfv ^& xhf/ @&) hgf k'u]sf] 5 . g]kfndf lgsf] x'g] b/ (#=^ k|ltzt 5 . o:t} kl5Nnf] @$ 306fdf sf]/f]gf efO/; ;ª\qmd0fsf sf/0f !( hgfsf] d[To' ePsf] dGqfnon] hgfPsf] 5 . clxn];Dd g]kfndf sf]/f]gf efO/; ;ª\qmd0fsf sf/0f !) xhf/ #* hgfsf] d[To' eO;s]sf] 5 . g]kfndf ;ª\qmd0fsf sf/0f d[To' x'g] b/ Ps bzdnj kfFr k|ltzt /x]sf] 5 .

o;}u/L &$^ hgf ;3g pkrf/sIf (cfO;Lo") / !^( hgf e]lG6n]6/df pkrf/ u/fO/x]sf 5G . To:t} #@ xhf/ @& hgf xf]dcfO;f]n]zg, tLg xhf/ $)% ;+:yfut cfO;f]n];g, $$# Sof/]lG6gdf /x]sf 5G . kl5Nnf] @$ 306fdf Ps nfv (! xhf/ ##( hgfn] vf]k nufPsf] dGqfnon] hgfPsf] 5 .

pkTosfdf &)! ;ª\qmldt

sf7df8f}F pkTosfdf cfh yk (!) hgfdf sf]/f]gf efO/; ;ª\qmd0f k'li6 ePsf] 5 . tLdWo] sf7df8f}Fdf %(#, nlntk'/df !*( / eQmk'/df !@* hgf /x]sf 5G . cl3n\nf] lbg sf7df8f}F pkTosfdf hDdf &)! hgf ;ª\qmldt ylkPsf lyP . z'qmaf/ sf7df8f}Fdf $&!, nlntk'/df !$& / eQmk'/df *# hgf ;ªqmldt ylkPsf lyP . g]kfndf xfn ;lqmo ;ª\qmldtsf] ;Î\of #% xhf/ $#@ hgf /x]sf] dGqfnon] hgfPsf] 5 .

Comment Bellow
More Post